Contact

Divino Natura 

Eigenaresse Josje van Oostrom IWA IWS

Adres:

Lekdijk West 45
3961 MD Wijk bij Duurstede
Nederland

Nederlands nummer/ w.a.: (0031)- 06-24157688

Kvk nummer: 30224663
BTW nummer: 001995787B62

Aangesloten bij/ ondersteunend lid van Vinnatur

Josje met oude wijnstok en druiven

Voor onze algemene voorwaarden klik hiaer

 

 Algemene voorwaarden  Divino Natura / Profondo Italiaans Genieten

 Divino Natura en Profondo Italiaans Genieten zijn geregistreerde handelsnamen en ‑merken van Josje van Oostrom, gevestigd aan Lekdijk West 45 te Wijk bij Duurstede I  Mob 31 06- 24157688 I mail@divinonatura.nl I www.divinonatura.nl

Deze Leveringsvoorwaarden worden op de website www.divinonatura.nl van Josje van Oostrom gepubliceerd. Deze Leveringsvoorwaarden worden op verzoek kosteloos aan de Afnemer verstrekt.

De Afnemer is elke partij die de website van Josje van Oostrom bezoekt, of die een aanbieding van Josje van Oostrom ontvangt, of die een overeenkomst met Josje van Oostrom aangaat. De Afnemer moet ten behoeve van aanbiedingen en overeenkomsten zijn huis‑ of vestigingsadres en zijn e‑mail adres aan Josje van Oostrom opgeven.

AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Josje van Oostrom. Afwijkingen zijn slechts geldig als en voor zover deze schriftelijk door Josje van Oostrom overeengekomen zijn.

Deze Leveringsvoorwaarden gelden ook voor alle eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Josje van Oostrom en van de door divinonatura.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

De toepasselijkheid van alle algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer, waaronder eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van de Afnemer, is steeds uitdrukkelijk uitgesloten.

Josje van Oostrom verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Door het doen van een bestelling verklaart de Afnemer dat hij 18 jaar of ouder is.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling door de Afnemer houdt in dat de Afnemer de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden heeft aanvaard.

De Afnemer is verantwoordelijk voor het doen van de juiste bestelling. Onduidelijke, onvolledige of onjuist geplaatste bestellingen zijn voor risico van de Afnemer en zullen worden uitgevoerd zoals deze door de Afnemer aan Josje van Oostrom zijn opgegeven.

Alle aanbiedingen van Josje van Oostrom zijn vrijblijvend en zijn altijd op basis van beschikbaarheid. Josje van Oostrom heeft altijd het recht om zonder opgaaf van reden aanbiedingen te wijzigen of in te trekken.

Indien een vrijblijvend aanbod van Josje van Oostrom door middel van een schriftelijke bevestiging wordt aanvaard, heeft Josje van Oostrom het recht het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

Josje van Oostrom zal met een alternatief voorstel komen als een aangeboden artikel of jaargang niet (meer) leverbaar is. Josje van Oostrom zal de Afnemer hiervan voorafgaande aan de levering op de hoogte stellen. De Afnemer heeft het recht in dergelijk geval de order annuleren.

Een overeenkomst komt pas tot stand als Josje van Oostrom de bestelling van de Afnemer heeft aanvaard. Josje van Oostrom is niet verplicht een bestelling door de Afnemer te aanvaarden. Josje van Oostrom heeft het recht om bestellingen te weigeren en om bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden. Als de Afnemer met dit laatste niet instemt, mag de Afnemer binnen 7 werkdagen na mededeling daarvan door Josje van Oostrom de bestelling schriftelijk afzeggen. In alle andere gevallen is de bestelling door de Afnemer aanvaard.

PRIJZEN EN BETALING

Alle artikelprijzen zijn in euro’s, inclusief accijns en BTW, maar exclusief bezorgkosten als deze van toepassing zijn.

De door Josje van Oostrom op de website gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekende prijzen. Deze prijzen kunnen fluctueren. Josje van Oostrom heeft altijd het recht om artikelprijzen met onmiddellijke ingang te wijzigen, bijvoorbeeld in verband met wijziging van wettelijke voorschriften of van tussentijds wijzigen van inkoopprijzen. Als de Afnemer niet instemt met een prijswijziging mag de Afnemer binnen 7 werkdagen na de mededeling door Josje van Oostrom de bestelling schriftelijk afzeggen. In alle andere gevallen is de bestelling door de Afnemer aanvaard.

De betaling voor een bestelling kan via IDEAL, PayPal of een overboeking vooraf worden gedaan.

Een bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van betaling door Josje van Oostrom. De afnemer heeft niet het recht om een betaling zonder toestemming van Josje van Oostrom ongedaan te maken of te storneren.

Volledige betaling moet uiterlijk 7 werkdagen na het doen van een bestelling door Josje van Oostrom zijn ontvangen. Bij te late betaling is de Afnemer een contractuele rente van 1% per maand of een deel van een maand aan Josje van Oostrom verschuldigd over het openstaande bedrag, vermeerderd met redelijke administratiekosten. Dit geldt niet voor zover een te late betaling de schuld van Josje van Oostrom is. Als Josje van Oostrom de vordering ter incasso uitbesteedt is de Afnemer naast de contractuele wettelijke rente ook de incassokosten verschuldigd in overeenstemming met de richtlijn van de Nederlandse Orde van Advocaten (15% voor bedragen tot 3.000 euro) met een minimum van 50,- euro exclusief BTW.

BEZORGEN:

U kunt in overleg met Josje van Oostrom ook de wijnen laten bezorgen op een gewenst adres.
Bestellingen kent u middels telefoon of mail doorgeven aan  Josje van Oostrom. Zij zal contact met u opnemen over de beschikbaarhied van de wijnen en de afleverdatum. Ook wordt er een betalingsmogelijkheid met u besproken.

Levering van bestellingen vindt plaats op basis van gereed zijn voor verzending van de verschillende bestelde artikelen en wordt zo veel mogelijk in één zending gedaan, maar Josje van Oostrom mag de levering ook in delen (laten) bezorgen..

Het verschuldigde bedrag aan bezorgkosten wordt met de klant afgesproken. Verzending van de levering zal zo veel als redelijkerwijs mogelijk binnen 7 werkdagen plaatsvinden.

Een normale transportverzekering van de artikelen is in de prijs begrepen. De artikelen zijn voor risico van de Afnemer vanaf het moment dat zij zijn afgeleverd.

De Afnemer moet bestellingen direct bij aflevering controleren op eventuele breuk en/of manco. Met ondertekening van de afleverbon verklaart de Afnemer de bestelling in goede orde te hebben ontvangen en zijn reclames betreffende breuk en manco niet langer mogelijk.

Leveringstermijnen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding bekende gegevens. Verandering van leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling. Als een overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat het voor de Afnemer niet redelijk is dat hij de overeenkomst in stand laat, zal de Afnemer Josje van Oostrom daar direct en schriftelijk over informeren en Josje van Oostrom nog 7 werkdagen gelegenheid geven om de bestelling af te leveren. Als Josje van Oostrom niet in deze 7 werkdagen levert, dan heeft de Afnemer het recht om de bestelling schriftelijk te annuleren en zal Josje van Oostrom het door de Afnemer voor de bestelling betaalde bedrag binnen 7 werkdagen na deze annulering aan de Afnemer terugbetalen.

VERTROUWELIJKSHEIDSCLAUSULE

Alle informatie die door klanten vertrekt worden is vertrouwelijk voor Josje van Oostrom® , haar medewerkers en de docenten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van door Josje van Oostrom geleverde artikelen blijft bij Josje van Oostrom totdat de Afnemer aan al zijn verplichtingen aan Josje van Oostrom heeft voldaan. De geleverde artikelen komen evenwel volledig voor risico van de Afnemer vanaf het moment dat deze aan de Afnemer zijn geleverd.

OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Overmacht is iedere tekortkoming die niet aan een partij kan worden toegerekend, omdat zij niet aan haar schuld te wijten is en ook niet op grond van de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt ook verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Josje van Oostrom, het niet (volledig en/of tijdig) door een derde nakomen, ongeacht de oorzaak, van diens verplichtingen jegens Josje van Oostrom, alsmede bedrijfsstoringen, storingen in internetverbindingen, transportvertraging, staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Als een overmachtsituatie meer dan 60 dagen heeft geduurd heeft elk van de partijen het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

De website van Josje van Oostrom wordt zorgvuldig samengesteld. Dit sluit eventuele fouten niet uit. Josje van Oostrom is niet aansprakelijk voor fouten in door of namens Josje van Oostrom verstrekte informatie.

Misverstanden, onjuist of onvolledig overkomen van bestellingen of andere communicatie tussen Josje van Oostrom en de Afnemer door het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen komen niet voor rekening of risico van Josje van Oostrom.

Bij een aan Josje van Oostrom toerekenbare tekortkoming zal Josje van Oostrom zo veel als redelijkerwijs mogelijk de artikelen, die deze tekortkomingen hebben, vervangen door dezelfde of gelijkwaardige artikelen zonder de tekortkoming.

De totale aansprakelijkheid van Josje van Oostrom wegens toerekenbare tekortkoming is per bestelling beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het voor de betreffende bestelling door de Afnemer aan Josje van Oostrom betaalde bedrag incl. BTW.

PERSOONSGEGEVENS

De gegevens van de Afnemer worden door Josje van Oostrom opgenomen in elektronische bestanden en zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Josje van Oostrom, waaronder onder meer programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Josje van Oostrom. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Josje van Oostrom informatie te kopiëren en/of te bewerken.

OVERIGE BEPALINGEN

Als deze Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van) deze Leveringsvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

De administratie van Josje van Oostrom geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Afnemer aan Josje van Oostrom verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Josje van Oostrom verrichte leveringen. Partijen erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Schriftelijke mededelingen moeten per brief, fax of e‑mail worden gedaan. Voor Josje van Oostrom gelden hiervoor de hierboven genoemde adressen. Voor de Afnemer gelden de adressen, die de Afnemer aan Josje van Oostrom bij bestelling schriftelijk heeft opgegeven.

Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft de leverancier het recht, zonder toestemming van opdrachtgever, het product van het daarop volgende oogstjaar te leveren.

De rechtsverhouding tussen Josje van Oostrom en de Afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, die niet onderling worden geschikt, zullen worden beslecht door de te Haarlem bevoegde rechter.

Met betrekking tot REIZEN

Reserveren

U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren. Als u een

accommodatie wilt huren, nemen wij eerst contact op met de eigenaar

om na te gaan of de accommodatie in de door u gewenste periode

beschikbaar is.

Nadat u door ons geïnformeerd bent over de beschikbaarheid, kunt u

telefonisch of schriftelijk te kennen geven dat u overgaat tot boeking. Op

dat moment bestaat de huur- of reisovereenkomst. U ontvangt binnen een

week een schriftelijke reserveringsbevestiging/factuur.

Divno natura is gerechtigd deze overeenkomst binnen vier

werkdagen te herroepen indien daar aanleiding toe is.

Boekingskosten en aanbetaling:

Per boeking worden €30 euro boekingskosten in rekening gebracht. Deze

kosten dienen tegelijk met een aanbetaling van 30% van de factuur te

worden voldaan. De aanbetaling moet binnen zeven dagen na ontvangst

van de factuur worden overgemaakt. Het restant van het verschuldigde

bedrag dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huur te worden

betaald. Indien de huur- of reisovereenkomst binnen acht weken voor de

dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele huur- en/of reissom

direct na ontvangst van de reserveringsbevestiging/factuur te worden

betaald.

Bij boeking van een stadsappartement kan een andere betalingsregeling

gelden: uw aanbetaling bestaat uit een deel van de huursom,

vermeerderd met 20 euro boekingskosten, waarbij de resterende

huursom na aankomst ter plekke wordt betaald aan de eigenaar of zijn

vertegenwoordiger.

De benodigde reisbescheiden (indien van toepassing) worden tijdig toegezonden.

Indien de factuur -na herhaaldelijk verzoek- niet tijdig wordt betaald,

heeft Divno natura het recht de overeenkomst te annuleren en de

annuleringskosten in rekening te brengen zoals die zijn vermeld in de

algemene voorwaarden.

Annulering door de klant

Zoeken we naar een oplossing.  15% tot 100%  annuleringskosten is gebruikelijk, in verhouding tot de schade, d.w.z. inkomstenderving.

Indeplaatsstelling

Op het moment dat u niet in de gelegenheid bent aan het verblijf of de

reis deel te nemen, kunt u na overleg een vervangende huurder of

reiziger in de plaats stellen op voorwaarde dat het verzoek uiterlijk

zeven dagen voor vertrek wordt ingediend. De indeplaatsstelling mag

geen problemen opleveren voor diensten die door derden worden

verleend. De nieuwe huurder of reiziger neemt alle verplichtingen over

die verbonden zijn aan de huur- of reisovereenkomst en is derhalve

hoofdelijk aansprakelijk tegenover Divno natura. In een aantal

gevallen kan een indeplaatsstelling extra communicatiekosten met zich

meebrengen.

Per wijziging geldt in zijn algemeenheid €25 verwerkingskosten.

Annulering door Divno natura

In geval van annulering door Divno natura wegens overmacht zal

in overleg met de klant besloten worden een andere accommodatie aan

te bieden of de huur- en/of reisovereenkomst te annuleren en het door u

reeds betaalde deel van de huur- of reissom te restitueren.

Divno natura heeft het recht bij een groepsreis de reisovereenkomst

op te zeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste

minimum aantal deelnemers zoals vermeld in de beschrijving. De

opzegging zal binnen de gestelde termijn en schriftelijk geschieden. Het

door u reeds betaalde deel van de reissom wordt in dit geval

gerestitueerd.

Reisdocumenten

De reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste geldige

reisdocumenten, zoals een geldig paspoort, een geldig rijbewijs en een

groene kaart. Mocht u onverhoopt de vereiste reisdocumenten niet

meegenomen hebben, dan aanvaardt Divno natura geen

aansprakelijkheid voor de hiermee samenhangende schade.

3

Aankomst en vertrek

Tenzij anders overeengekomen en vermeld op het voucher kunt u op de

dag van aankomst de accommodatie tussen 16.00 uur en 19.00 uur

betrekken. Bij aankomst buiten deze tijden dient Divno natura

hierover van te voren op de hoogte gesteld te worden. Een aantal

accommodaties brengt een tegemoetkoming in rekening voor het

inchecken buiten de reguliere tijden.

In het geval dat u vertraagd bent, neemt u contact op met de

(vertegenwoordiger van de) eigenaar wiens telefoonnummer op de

routebeschrijving staat vermeld. Indien deze niet bereikbaar is of indien

de vertraging niet tijdig werd gemeld, kan noch de eigenaar noch

Divno natura aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

Hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de huurder.

Op de dag van vertrek dient u de accommodatie in de regel voor 10.00

uur te verlaten.

Aantal personen

Een reservering is geldig voor het aantal personen als vermeld op de

reserveringsbevestiging en op het voucher. Het is niet toegestaan de

gehuurde accommodatie te bewonen met meer personen. De verhuurder

mag extra personen weigeren of tegen betaling toelaten.

Aansprakelijkheid

Divno natura is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of

letsel berokkend aan de huurder door welke oorzaak dan ook.

De beschrijvingen van de accommodaties op de website zijn zorgvuldig

en te goeder trouw opgesteld. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid

af voor eventuele wijzigingen die buiten ons medeweten door de

eigenaar zijn aangebracht. De foto’s op de website geven een idee van

de betreffende accommodatie. Het kan zijn dat foto’s van het interieur

afwijken van de ter plaatse verkregen accommodatie.

Verplichtingen huurder

De huurder en de medehuurders dienen de gehuurde accommodatie met

de nodige zorg te gebruiken en zich goed te gedragen. Overlast aan de

omgeving dient vermeden te worden. Indien dat, naar het oordeel van

de eigenaar niet het geval is, is deze gerechtigd de huurovereenkomst

teniet te doen en te verlangen dat huurders en medehuurders de

accommodatie verlaten. Een dergelijke maatregel wordt pas genomen

na een aanmaning door (een vertegenwoordiger van) de eigenaar.

4

Indien om de hierboven genoemde reden de huurovereenkomst teniet

gedaan moet worden, kan de huurder geen aanspraak op restitutie van

de huursom doen gelden.

De huurder is verplicht alle door hem of zijn medehuurders aangerichte

schade aan/in de vakantiewoning terstond te vergoeden.

Verplichtingen reiziger

De reiziger is verplicht vóór aanvang van de reis een volledige dekking

verschaffende reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. De reiziger

dient Divno natura te vrijwaren voor de consequenties en schade

die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- en

ongevallenverzekering heeft afgesloten.

Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de

uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door

Divno natura van verdere deelname aan de reis worden

uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last

aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit

voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger komen.

Klachten

Alle accommodaties zijn ter plaatse door ons zorgvuldig geselecteerd en

gecontroleerd. Als er desondanks toch iets niet in orde blijkt te zijn,

neemt u dan in eerste instantie contact op met de eigenaar of de

vertegenwoordiger van de eigenaar. De eigenaar zal al het mogelijke

doen om de klacht ter plekke te verhelpen. Mocht dit niet leiden tot het

gewenste resultaat, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met

Divno natura. Indien het niet lukt de klacht tijdens uw verblijf op te

lossen heeft u de mogelijkheid om binnen één maand na terugkeer in

Nederland schriftelijk en gemotiveerd een klacht in te dienen.

Wie zonder overleg met de eigenaar of met Divno natura een

andere accommodatie betrekt of de gehuurde accommodatie verlaat,

verliest het recht op restitutie. Bij opzettelijke of grove onachtzaamheid

van Divno natura met betrekking tot de gehuurde accommodatie,

zal er een schadevergoeding betaald worden, waarvan de hoogte in

overeenstemming is met de klacht. Deze schadeloosstelling zal in geen

geval hoger zijn dan de betaalde huur- of reissom.

Bijkomende kosten

In de reserveringsbevestiging worden de reis- en/of huursom en de

eventuele bijkomende kosten voor schoonmaak, energie en linnengoed

vermeld.

5

Borgsom

Deze dient bij aankomst te worden betaald. Bij vertrek, na controle van

de accommodatie, wordt het bedrag -met aftrek van de extra’s en/of

eventuele kosten van door u veroorzaakte schade- gerestitueerd.

Toeristenbelasting

In Italië wordt door verschillende gemeenten toeristenbelasting in

rekening gebracht. Deze belasting dient u bij aankomst in de

accommodatie aan de (vertegenwoordiger van de) eigenaar te betalen.

Huisdieren

Op sommige domeinen is het meenemen van huisdieren toegestaan. Het

is van belang op het moment van reservering te melden of u een huisdier

mee wilt nemen. De toestemming om een huisdier mee te nemen wordt

op het voucher vermeld. In enkele gevallen zijn daar extra kosten aan

verbonden.

Schoonmaak

U wordt geacht de accommodatie in goede orde achter te laten;

daaronder wordt verstaan dat de keuken is opgeruimd: de afwas is

gedaan, de ijskast is leeggeruimd en het huisvuil is weggeruimd.

Roken

In de verhuurde accommodaties is binnenshuis roken niet toegestaan.

Onverharde wegen

De accommodaties zijn in het algemeen landelijk gelegen. De toegangsweg

tot een accommodatie is vaak een zogenaamde strada bianca: een

onverharde weg.

Water en elektriciteit

In Italië komen storingen in water- en electriciteitsvoorziening vaker voor

dan in Nederland. De eigenaar van de accommodatie noch Viaggi da

Gustare kan voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld.

Zwembad

Wanneer het weer het toelaat zijn de meeste zwembaden open vanaf 15

mei tot 30 september.

Overlast

De accommodaties zijn landelijk gelegen in wijn- en olijfboomgaarden.

Van tijd tot tijd worden er landbouwwerktuigen gebruikt. Ook insecten

kunnen hinderlijk zijn.

6

In een aantal gevallen worden op het landgoed waar u een

accommodatie heeft gehuurd bruiloften georganiseerd. Dit kan geluidsoverlast geven.

Profondo Italiaans genieten  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder het nummer 30224663

Het BTW nummer is NL176604510B01